����� -1oC

����� �.���������

������ �/eftmenu'>������/eftmenu'>������ �����

���. �������

������� � �������

Shelter for stray dogs


������ �������

���� ����?

������� �������
�� ����
1-3 ����
3-8 ���
������ 8 ���

��� ���������
������� �������

�������� �������������?
��� ����� �������:�������� ��������/

�������<//dogshelter.ru/found_animals/"">������ | �����

������� �������������: ��������! ����� ������! ������ �� ������ ����� �����, ���� ������ ��������.

������, ������� �������, ������� ������� ������� � �������� ������� - ��� �����!

������ ����� ����������! ������ ����������, ��������.

����� �������� ������ ��� ������ �� ������������� �������, � ������� � �� �����������.

��� ��� �� �����,���������� ������� � ������ � ����� �����!!!

89040039024 https://vk.com/id70316513

��� � ���� ��������� ����� �� ���������, 3 ������ � 3 ���� ��� ��� �������...


��� ���������: �������
�������� ������������: ���
��� �����: �����
������� ��� �����:

���������� �������� ���������� �������� ��������� �������� ������� ����� ������, ��������� �������� ����������������� ����� � �����, ������������ �� ���� �������, ������� ������ �� ������ � ���������� ��������. ��������� � ���� ����!

�������� ���������, 2015