����� 0oC

����� �.���������

������ �/eftmenu'>������/eftmenu'>������ �����

���. �������

������� � �������

Shelter for stray dogs


������ �������

���� ����?

������� �������
�� ����
1-3 ����
3-8 ���
������ 8 ���

��� ���������
������� �������

�������� �������������?
��� ����� �������:�������� ��������/

�������<//dogshelter.ru/news/'>������� | ���������� ������� ������� � ��������� �������

���������� ������� ������� � ��������� �������

���������, ������� � �������� �������� � ������ � �������� �������� ������, ������� ��������� ������� ������, ��������� �� ����������.

���������� ������� ������ �������� �� ����� ��������� ��������� � ��������. �� ���� �������� ��������� ������������� ������ �� ������ ���������.

��������, ������� � ���������� � ������������������ ������� �������� �������� � �������� � ��������� ��������������� ������� ������� ��������� � ���������. ��� ����� �����, ������ ��������� � ������� ���������: ��� ������ ��������, � ������ �������������, � ��� �������� ����������� ����.

����� ��� ������ ������������������� � ������������ �������. ��� ���������� ��������� ������������� ������ �� ������ ���������, ���������� ������� �������������� ������������ �������������� �������� �����������, � � ��������� ����� ����� ������������ ����������.

�� ������ ������ ����� �������� � ����� ���������� ������������� ���� �� �������� ������� � ���� ����� ���������� ���. �� ��������� ����������� �������, � ����� ����������� �������. ���������� ����� ����� ������ � ������������ �����. ����� �������� ������ ��� ������ ����� ��� ������� ����� ������� ����� ��� ����� � ���������� �����������.

���������:

����� ��
������� ���� �������������
4276 8630 2446 1048

������-�������
�������� �����
410012349533266 (https://vk.com/airyn1)

����������� ���������� � ���� https://vk.com/topic-13861063_27741100 � �������� "��� �����".

http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-izmuchennuyu-ovcharku-zabrali-u-zhestokogo-khozyaina

���������: 02.12.2014


���������� �������� ���������� �������� ��������� �������� ������� ����� ������, ��������� �������� ����������������� ����� � �����, ������������ �� ���� �������, ������� ������ �� ������ � ���������� ��������. ��������� � ���� ����!

�������� ���������, 2015